Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

Adresat:  Bright S.C. Łukasz Grabowski, Ernest Sawicki ul. Santocka 39 hala K, 71-083 Szczecin

 

 

Zamówienie / Nr rachunku: __________________________ 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) :

 

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

 

 

Adres konsumenta(-ów):

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.